Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
RODO
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
      

Informacja dla klienta

Informacje dla klientów ubiegających się w Niemczech o zasiłek rodzinny - materiały informacyjne w języku polskim dot. Kindergeld przekazane przez niemiecką instytucję łącznikową Familienkasse-Direktion Norymberga:
 • Zasiłek na dziecko dla polskich uprawnionych
 • Zasiłek na dziecko w przypadkach transgranicznych (Unia Europejska, Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcaria)  Dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne
  (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) w przypadkach, gdy jeden z członków rodziny wyjedzie do państwa członkowskiego UE, EOG

  Poniższe uregulowania prawne nie dotyczą Szwajcarii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Islandii. W stosunku do tych państw, jak i do spraw, które wpłynęły przed 1 maja 2010 r. stosuje się dotychczasowe przepisy Rozporzšdzenia Rady (EWG) 1408/71 oraz 574/72

  Od dnia 01 maja 2010 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, tj:

  Lp. Nr i tytuł Rozporządzenia Miejsce publikacji
  1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy UE
  L 200, 7/06/2004
  Celex nr: 32004R0883
  2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy UE
  L 284, 30/10/2009
  Celex nr: 32009R0987


  Zgodnie z nowymi przepisami wniosek o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych składa się tylko w jednym Państwie Członkowskim. Właściwe Instytucje Państw Członkowskich przekazują sobie wzajemnie wniosek o świadczenia rodzinne, zgodnie z zasadami pierwszeństwa, jeżeli zostanie złożony w niewłaściwym państwie. Wniosek o świadczenia rodzinne powinien zostać złożony w Instytucji Właściwej wg. następujących zasad:
  1. W przypadku, gdy uprawnienia do świadczeń rodzinnych występują na podstawie różnych tytułów, kolejność pierwszeństwa jest następująca:
   • w pierwszej kolejności prawo udzielane jest z tytułu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek,
   • w drugiej kolejności prawo udzielane jest z tytułu otrzymywania emerytury lub renty,
   • w ostatniej kolejności prawo udzielane jest z tytułu zamieszkania.
  2. W przypadku, gdy uprawnienia do świadczeń rodzinnych występują na podstawie tego samego tytułu, kolejność pierwszeństwa jest następująca:
   • W pierwszej kolejności miejsce zamieszkania dzieci, jeżeli w dwóch państwach jest wykonywana praca lub działalność na własny rachunek,
   • W pierwszej kolejności miejsce zamieszkania dzieci, jeżeli w dwóch państwach otrzymywana jest emerytura lub renta,
   • W pierwszej kolejności miejsce zamieszkania dzieci, jeżeli uprawnienia do świadczeń w dwóch państwach występują wyłącznie z tytułu zamieszkania.


  UWAGA !!! Jeżeli wniosek zostaje złożony, zgodnie z zasadami pierwszeństwa w Instytucji Właściwej Państwa Członkowskiego, a świadczenia rodzinne w drugim Państwie Członkowskim są wyższe niż w państwie złożenia wniosku, to Instytucja Właściwa zgodnie z zasadami pierwszeństwa, po ustaleniu uprawnień do świadczeń rodzinnych obowiązana jest przekazać wniosek do państwa, gdzie świadczenia rodzinne są wyższe w celu przyznania dodatku dyferencyjnego. W konsekwencji rodzina otrzyma najwyższą możliwą wysokość świadczeń.

  Wniosek o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych składa się tylko w jednym państwie. To Instytucje Właściwe Państw Członkowskich przekazują sobie wzajemnie raz złożony wniosek w celu przyznania rodzinie najwyższej kwoty świadczeń, wynikającej z ustawodawstw obu Państw Członkowskich.  Osoba odpowiedzialna za treść Danuta Średzińska
  Opublikował Dariusz Lisowski (17 lutego 2016 r. godz.15:12)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (17 lutego 2016 r. godz.15:12)
  Liczba odwiedzin:8365
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu