Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Konkursy z zakresu pomocy społecznej
Konkursy ze środków PFRON
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Referat Koordynacji
Systemów Zabezpieczenia
Społecznego
Pracownicy
Informacja dla klienta
Prowadzone sprawy

Referat Koordynacji Świadczenia Wychowawczego
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
      

Informacja dla klienta

Informacje dla klientów ubiegających się w Niemczech o zasiłek rodzinny - materiały informacyjne w języku polskim dot. Kindergeld przekazane przez niemiecką instytucję łącznikową Familienkasse-Direktion Norymberga:
 • Zasiłek na dziecko dla polskich uprawnionych
 • Zasiłek na dziecko w przypadkach transgranicznych (Unia Europejska, Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcaria)  Dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne
  (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) w przypadkach, gdy jeden z członków rodziny wyjedzie do państwa członkowskiego UE, EOG

  Poniższe uregulowania prawne nie dotyczą Szwajcarii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Islandii. W stosunku do tych państw, jak i do spraw, które wpłynęły przed 1 maja 2010 r. stosuje się dotychczasowe przepisy Rozporzšdzenia Rady (EWG) 1408/71 oraz 574/72

  Od dnia 01 maja 2010 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, tj:

  Lp. Nr i tytuł Rozporządzenia Miejsce publikacji
  1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy UE
  L 200, 7/06/2004
  Celex nr: 32004R0883
  2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy UE
  L 284, 30/10/2009
  Celex nr: 32009R0987


  Zgodnie z nowymi przepisami wniosek o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych składa się tylko w jednym Państwie Członkowskim. Właściwe Instytucje Państw Członkowskich przekazują sobie wzajemnie wniosek o świadczenia rodzinne, zgodnie z zasadami pierwszeństwa, jeżeli zostanie złożony w niewłaściwym państwie. Wniosek o świadczenia rodzinne powinien zostać złożony w Instytucji Właściwej wg. następujących zasad:
  1. W przypadku, gdy uprawnienia do świadczeń rodzinnych występują na podstawie różnych tytułów, kolejność pierwszeństwa jest następująca:
   • w pierwszej kolejności prawo udzielane jest z tytułu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek,
   • w drugiej kolejności prawo udzielane jest z tytułu otrzymywania emerytury lub renty,
   • w ostatniej kolejności prawo udzielane jest z tytułu zamieszkania.
  2. W przypadku, gdy uprawnienia do świadczeń rodzinnych występują na podstawie tego samego tytułu, kolejność pierwszeństwa jest następująca:
   • W pierwszej kolejności miejsce zamieszkania dzieci, jeżeli w dwóch państwach jest wykonywana praca lub działalność na własny rachunek,
   • W pierwszej kolejności miejsce zamieszkania dzieci, jeżeli w dwóch państwach otrzymywana jest emerytura lub renta,
   • W pierwszej kolejności miejsce zamieszkania dzieci, jeżeli uprawnienia do świadczeń w dwóch państwach występują wyłącznie z tytułu zamieszkania.


  UWAGA !!! Jeżeli wniosek zostaje złożony, zgodnie z zasadami pierwszeństwa w Instytucji Właściwej Państwa Członkowskiego, a świadczenia rodzinne w drugim Państwie Członkowskim są wyższe niż w państwie złożenia wniosku, to Instytucja Właściwa zgodnie z zasadami pierwszeństwa, po ustaleniu uprawnień do świadczeń rodzinnych obowiązana jest przekazać wniosek do państwa, gdzie świadczenia rodzinne są wyższe w celu przyznania dodatku dyferencyjnego. W konsekwencji rodzina otrzyma najwyższą możliwą wysokość świadczeń.

  Wniosek o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych składa się tylko w jednym państwie. To Instytucje Właściwe Państw Członkowskich przekazują sobie wzajemnie raz złożony wniosek w celu przyznania rodzinie najwyższej kwoty świadczeń, wynikającej z ustawodawstw obu Państw Członkowskich.  Osoba odpowiedzialna za treść Danuta Średzińska
  Opublikował Dariusz Lisowski (17 lutego 2016 r. godz.15:12)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (17 lutego 2016 r. godz.15:12)
  Liczba odwiedzin:7992
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu